Title
Osady smolne [Atlas historyczny Polski XVI w.]
License
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
+ For more info see https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
Abstract

Osady smolne z "Atlasu historycznego Polski. Mapy szczegółowe XVI w."

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
Category
Localities
Positional information and services. Examples: addresses, geodetic networks, control points, postal zones and services, place names, buildings, museums, churches, factories, housing, monuments, shops, towers.
Regions
Poland
Responsible
Attribution
AHP 2.0, IH PAN
More info
-
Maintenance Frequency
There Are No Plans To Update The Data
Restrictions
No restrictions
Edition
2.0
Purpose

Prezentowane tutaj dane stanowią efekt prac nad serią Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, która została zakończona w 2021 roku i udostępniane są w kilku postaciach. Po pierwsze przez aplikację Web-GIS, pozwalającą na przeglądanie tych danych w formie cyfrowej mapy, na której – na tyle, na ile było to technicznie możliwe – odtworzona została symbolizacja z papierowych map Atlasu. Po drugie, w postaci możliwych do pobrania warstw z repozytorium danych w aplikacji GeoNode. Do udostępnianych warstw należą: miejscowości (zarówno w postaci warstwy zbiorczej, jak i podzielone na kategorie na potrzeby wizualizacji kartograficznej), granice (świeckie i kościelne), drogi i elementy pokrycia terenu (lasy, bagna, rzeki i jeziora). Dane w tej postaci przeznaczone są do samodzielnego przeprowadzania analiz geograficznych i opracowywania map historycznych m.in. przy pomocy programów typu desktop GIS (np. ArcGIS i QGIS). Po trzecie, do pobrania jest także tabelaryczna lista miejscowości w formie pliku *.xlsx, która zawiera listę wszystkich miejscowości objętych serią: obecnych w indeksie, a więc również tych niezlokalizowanych. Lista miejscowości zawiera ich atrybuty, takie jak: nazwa, charakter, rodzaj własności, rodzaj lokalizacji. Pełna lista atrybutów dostępna jest w metadanych pliku.

Language
Polish
Temporal Extent
Jan. 1, 1550, 2:19 p.m. - Dec. 31, 1600, 2:19 p.m.
Data Quality

Dane zostały opracowane na podstawie dotychczas wydanych tomów AHP.

Supplemental Information

Nie podano informacji

Spatial Representation Type
vector data is used to represent geographic data

Layer WMS GetCapabilities document

Attribute Name Label Description
fid
id_miejsco ID miejscowości W kolumnie tej wpisywany jest identyfikator miejscowości. Każda jednostka osadnicza jest oddzielnym obiektem w bazie danych i musi mieć swój niepowtarzalny identyfikator.
nazwa_slow Nazwa słownikowa W kolumnie tej wpisywana jest nazwa miejscowości ustalona przez autorów „Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu”.
nazwa_wspo Nazwa współczesna W kolumnie tej wpisywana jest nazwa współczesna osady. Jeśli osada jest zaginiona podaje się nazwę najmniejszej jednostki administracyjnej, w granicach której najprawdopodobniej leżała zaginiona osada.
nazwa_odmi Nazwa odmianki W kolumnie tej wpisywane są odmianki nazwy szesnastowiecznej osady. Za odmiankę uważa się zapis źródłowy nazwy miejscowości, który w znacznym stopniu różni się pod kątem fonetycznym od przyjętej nazwy szesnastowiecznej.
nazwa_16w Nazwa XVI-wieczna W kolumnie tej wpisywana jest nazwa szesnastowieczna miejscowości, ustalona w oparciu o źródła.
charakter_ Charakter osady W kolumnie tej wpisywany jest charakter danej osady dla drugiej połowy XVI w. ustalony na podstawie źródeł i literatury przedmiotu.
rodzaj_wla Rodzaj własności W kolumnie tej wpisywany jest rodzaj własności. Rodzaj własności ustalany jest na podstawie rejestrów poborowych z drugiej połowy XVI w. oraz innych źródeł.
parafia Parafia W kolumnie tej wpisywana jest nazwa parafii, do której należała dana osada pod koniec XVI w. Nazwa parafii jest tożsama z nazwą szesnastowieczną miejscowości będącej siedzibą parafii.
obiekty_go Obiekty gospodarcze W kolumnie tej wpisywane są obiekty gospodarcze, które funkcjonowały stale w danej osadzie w drugiej połowie XVI w. Więcej informacji szczegółowych dot. miejscowości można uzyskać mailowo, zapraszamy do kontaktu: atlas@ihpan.edu.pl.
rodzaj_lok Rodzaj lokalizacji W kolumnie tej wpisywany jest rodzaj lokalizacji danej osady.
komentarz_ Komentarz do lokalizacji Kolumna ta zawiera komentarz do lokalizacji danej osady. Jeśli w kolumnie „Rodzaj lokalizacji” podana została lokalizacja wiązana lub wielokrotna, należy wówczas podać w niniejszej kolumnie identyfikatory osad powiązanych lub miejscowości nadrzędnej.
funkcje_ce Funkcje centralne państwowe W kolumnie tej odnotowuje się funkcje państwowe, jakie pełniła dana osada.
funkcje__1 Funkcje centralne kościelne W kolumnie tej odnotowuje się funkcje kościelne, jakie pełniła dana osada.
m_nadrz Miasto nadrzędne Kolumna dotyczy nazwy miejscowości lub miejsca nadrzędnego, grupującego kilka osad.
powiat_p Powiat W kolumnie tej wpisywana jest nazwa powiatu, w obrębie którego znajdowała się dana osada w końcu XVI w.
woj_p Województwo W kolumnie tej wpisywana jest nazwa województwa, w obrębie którego znajdowała się dana osada w końcu XVI w.
wielkosc_k Wielkość kartograficzna W kolumnie tej wpisywana jest wielkość kartograficzna danej osady - na jej podstawie tworzona jest wizualna klasyfikacja na mapie.
klasa_obie Klasa obiektu W kolumnie tej wpisywana jest klasa obiektu.

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)

Favorite

Log in to add/delete Favorites.