Thumbnail
Tabela zbiorcza miejscowości [Atlas historyczny Polski XVI w.]
Resource ID
eb36123a-4e96-11ec-b1e9-6284abfab031
Title
Tabela zbiorcza miejscowości [Atlas historyczny Polski XVI w.]
Date
Jan. 20, 2023, 8:57 a.m., Publication
Abstract
Dane atrybutowe (bez geometrii) dla obiektów z obszaru Korony w II połowie XVI wieku. Więcej o projekcie: Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku.
Edition
2.0
Responsible
atlas_ihpan
Point of Contact
IHPAN
atlas@ihpan.edu.pl
Purpose
Prezentowane tutaj dane stanowią efekt prac nad serią Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, która została zakończona w 2021 roku i udostępniane są w kilku postaciach. Po pierwsze przez aplikację Web-GIS, pozwalającą na przeglądanie tych danych w formie cyfrowej mapy, na której – na tyle, na ile było to technicznie możliwe – odtworzona została symbolizacja z papierowych map Atlasu. Po drugie, w postaci możliwych do pobrania warstw z repozytorium danych w aplikacji GeoNode. Do udostępnianych warstw należą: miejscowości (zarówno w postaci warstwy zbiorczej, jak i podzielone na kategorie na potrzeby wizualizacji kartograficznej), granice (świeckie i kościelne), drogi i elementy pokrycia terenu (lasy, bagna, rzeki i jeziora). Dane w tej postaci przeznaczone są do samodzielnego przeprowadzania analiz geograficznych i opracowywania map historycznych m.in. przy pomocy programów typu desktop GIS (np. ArcGIS i QGIS). Po trzecie, do pobrania jest także tabelaryczna lista miejscowości w formie pliku *.xlsx, która zawiera listę wszystkich miejscowości objętych serią: obecnych w indeksie, a więc również tych niezlokalizowanych. Lista miejscowości zawiera ich atrybuty, takie jak: nazwa, charakter, rodzaj własności, rodzaj lokalizacji. Pełna lista atrybutów dostępna jest w metadanych pliku.
Maintenance Frequency
notPlanned
Type
not filled
Restrictions
No restrictions
License
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Language
pol
Temporal Extent
Start
Jan. 1, 1550, 2:19 p.m.
End
Dec. 31, 1600, 2:19 p.m.
Supplemental Information
Atrybuty opisujące dane w Ziemie polskie Korony w XVI w.  01. Identyfikator Skrót nazwy kolumny: id_miejscowosci W kolumnie tej wpisywany jest identyfikator miejscowości. Każda jednostka osadnicza jest oddzielnym obiektem w bazie danych i musi mieć swój niepowtarzalny identyfikator. Dzięki niemu w różnego rodzaju tabelach, listach i na mapie mogą być zestawiane informacje dotyczące tej samej miejscowości. Unikatowy identyfikator składa się z: Szesnastowiecznej, bądź zbliżonej do takiej, nazwy osady, zaczynającej się dużą literą i bez polskich znaków. Jeśli znana jest nazwa osady przyjęta przez odpowiedni zespół Słownika Historyczno-Geograficznego dla danego terytorium, to należy używać nazwy słownikowej. Skrótu nazwy powiatu, składającego się z trzech pierwszych spółgłosek tej nazwy, bądź innych trzech liter dobranych w taki sposób, aby można było jak najszybciej zorientować się o który powiat chodzi. Skrótu nazwy województwa, składającego się z trzech pierwszych spółgłosek tej nazwy, bądź innych trzech liter dobranych w taki sposób, aby można było jak najszybciej zorientować się o które województwo chodzi. (przykład: Nakiel_nkl_kls) w danym powiecie występują dwie miejscowości o tej samej nazwie, to ich identyfikatory zawierać powinny skrót nazwy parafii odpowiedniej dla danej miejscowości. (przykład: Smiardowo_krj_nkl_kls) Jeśli w danym powiecie występują dwie miejscowości o tej samej nazwie i należą do tej samej parafii, a posiadają różny charakter własności, to, zamiast dodawać skrót nazwy parafii, należy dodać pierwszą literę oznaczającą własność (k – królewska, s – szlachecka, d – duchowna, m – miejska; wraz z własnością mieszaną). (przykład: Raclawice_k_prs_krk; Raclawice_ds_prs_krk) Jeśli w danym powiecie występują dwie miejscowości o tej samej nazwie i należą do dwóch różnych parafii, mających tą samą nazwę, to należy dodać skrót nazwy dekanatu, o ile są to różne dekanaty. (przykład: Koscielec_kos_wtw_prs_krk; Koscielec_kos_nwg_prs_krk) Poszczególne elementy oddzielne są od siebie podkreślnikiem ( _ ). Nie należy używać spacji ani innych znaków nieliterowych. 02. Nazwa słownikowa Skrót nazwy kolumny: nazwa_slownikowa W kolumnie tej wpisywana jest nazwa miejscowości ustalona przez autorów „Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu”. Kolumna ta jest wypełniana opcjonalnie. 03. Nazwa współczesna Skrót nazwy kolumny: nazwa_wspolczesna W kolumnie tej wpisywana jest nazwa współczesna osady. Jeśli osada jest zaginiona podaje się nazwę najmniejszej jednostki administracyjnej, w granicach której najprawdopodobniej leżała zaginiona osada. Umieszcza się przy tym odpowiedni komentarz w kolumnie „Komentarz do lokalizacji”. Jeśli osada jest obecnie częścią innej miejscowości, należy podać w tej kolumnie nazwę tej miejscowości, a po myślniku wyraz „część”, np. Poznań-część. Kolumna ta jest wypełniana opcjonalnie. 04. Nazwa – odmianki Skrót nazwy kolumny: nazwa_odmianki W kolumnie tej wpisywane są odmianki nazwy szesnastowiecznej osady. Za odmiankę uważa się zapis źródłowy nazwy miejscowości, który w znacznym stopniu różni się pod kątem fonetycznym od przyjętej nazwy szesnastowiecznej. Jako odmianek nie traktuje się odmiennych graficznych sposobów zapisu nazwy osady. (przykład: Chwaliszewo – odmianki: Qualischewo, Walischewo, Chwaliszow, Walischowo; nie odmianki: Chvalyschevo, Chwalyszewo, Chwalischewo). Kolumna ta jest wypełniana opcjonalnie. 05. Nazwa szesnastowieczna Skrót nazwy kolumny: nazwa_16w W kolumnie tej wpisywana jest  nazwa szesnastowieczna miejscowości, ustalona w oparciu o źródła. 06. Znormalizowany charakter osady Skrót nazwy kolumny: charakter_osady W kolumnie tej wpisywany jest charakter danej osady dla drugiej połowy XVI w. ustalony na podstawie źródeł i literatury przedmiotu. Charakter osady powiązany jest z klasą obiektu (kolumna klasa_obiekow). Charakter "inne" zbiera wszystkie charaktery osad dla klasy "obiekt". Charakter osady: dworzec folwark i zamek huta szkła kopalnia miasto opactwo osada folwarczna osada karczemna osada kuźnicza osada kuźnicza i młyńska osada młyńska osada smolna przedmieście przedmieście lub wieś pustka wieś zamek inne 07. Rodzaj własności Skrót nazwy kolumny: rodzaj_wlasnosci W kolumnie tej wpisywany jest rodzaj własności. Rodzaj własności ustalany jest na podstawie rejestrów poborowych z drugiej połowy XVI w. oraz innych źródeł. Skróty rodzajów własności: k – królewska d – duchowna s – szlachecka m – miejska Wpisuje się również odpowiednie kombinacje skrótów własności na oznaczenie własności mieszanej. 08. Parafia pod koniec XVI w. Skrót nazwy kolumny: parafia W kolumnie tej wpisywana jest nazwa parafii, do której należała dana osada pod koniec XVI w. Nazwa parafii jest tożsama z nazwą szesnastowieczną miejscowości będącej siedzibą parafii. 09. Obiekty gospodarcze Skrót nazwy kolumny: obiekty_gospodarcze W kolumnie tej wpisywane są obiekty gospodarcze, które funkcjonowały stale w danej osadzie w drugiej połowie XVI w. Więcej informacji szczegółowych dot. miejscowości można uzyskać mailowo, zapraszamy do kontaktu: atlas@ihpan.edu.pl. 10. Rodzaj lokalizacji Skrót nazwy kolumny: rodzaj_lokalizacji W kolumnie tej wpisywany jest rodzaj lokalizacji danej osady. Rodzaje lokalizacji: wiązana – wpisywana w przypadkach, gdy nie znamy dokładnej lokalizacji osady ale możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że jej lokalizacja jest znacząco zbliżona do innej miejscowości o lokalizacji pewnej i niezależnej (nadrzędnej) – wówczas w kolumnie „Komentarz do lokalizacji” wpisać należy identyfikator miejscowości nadrzędnej (por. niżej „wielokrotna”) wielokrotna – występuje w przypadkach, gdy z lokalizacją danej miejscowości jako nadrzędnej powiązana jest lokalizacja innej osady lub osad o lokalizacji wiązanej (zob. wyżej) – wówczas w kolumnie „Komentarz do lokalizacji” wpisać należy identyfikatory osad powiązanych z tą miejscowością (por. wyżej „wiązana”); w tym przypadku nie wpisujemy wyrazu „wielokrotna”, lecz liczbę osad powiązanych. przybliżona – wpisywana w przypadkach, gdy lokalizacji nie można określić w sposób precyzyjny i pewny. nieznana – wpisywana w przypadkach, gdy nie jest znana lokalizacja osady i nie jest ona oznaczona na mapie Kolumnę tę opuszcza się jeśli osada posiada pewną lokalizację, jest przedstawiona na mapie jako odrębny punkt osadniczy oraz nie jest powiązana z nią żadna inna osada. 11. Komentarz do lokalizacji Skrót nazwy kolumny: komentarz_do_lokalizacji Kolumna ta zawiera komentarz do lokalizacji danej osady. Jeśli w kolumnie „Rodzaj lokalizacji” podana została lokalizacja wiązana lub wielokrotna, należy wówczas podać w niniejszej kolumnie identyfikatory osad powiązanych lub miejscowości nadrzędnej (zob. wyżej, kolumna „Rodzaj lokalizacji”). Jeśli w kolumnie "Rodzaj lokalizacji" podana została wartość "zaginiona", oznacza to miejscowość już nieistniejącą, ale o znanym dokładnie położeniu. 12. Funkcje centralne państwowe Skrót nazwy kolumny: funkcje_centralne_panstwowe W kolumnie tej odnotowuje się funkcje państwowe, jakie pełniła dana osada. Do funkcji tych zaliczamy: stolica państwa stolica prowincji stolica województwa stolica powiatu siedziba starosty grodowego siedziba starosty niegrodowego miejsce odbywania sejmiku ziemskiego kasztelania miejsce popisu/okazowania rycerstwa 13. Funkcje centralne kościelne Skrót nazwy kolumny: funkcje_centralne_koscielne W kolumnie tej odnotowuje się funkcje kościelne, jakie pełniła dana osada. Do funkcji tych zaliczamy: stolica diecezji stolica archidiakonatu stolica dekanatu opactwo siedziba parafii 14. Miejscowość nadrzędna Skrót nazwy kolumny: m_nadrz Kolumna dotyczy nazwy miejscowości lub miejsca nadrzędnego, grupującego kilka osad. 15. Powiat Skrót nazwy kolumny: powiat_p W kolumnie tej wpisywana jest nazwa powiatu, w obrębie którego znajdowała się dana osada w końcu XVI w. 16. Województwo Skrót nazwy kolumny: woj_p W kolumnie tej wpisywana jest nazwa województwa, w obrębie którego znajdowała się dana osada w końcu XVI w. 17. Wielkość kartograficzna osady Skrót nazwy kolumny: wielkosc_karto W kolumnie tej wpisywana jest wielkość kartograficzna danej osady - na jej podstawie tworzona jest wizualna klasyfikacja na mapie. Wielkości kartograficzne są zależne od charakteru osady. Do nich zaliczamy: Dla charakteru "miasto": miasto duże miasto miasteczko Dla charakterów "wieś" i "dworzec": duża mała Dla charakterów "przedmieście" i "przedmieście lub wieś": duże małe Osady nie posiadające wielkości kartograficznej prezentowane są na mapie bez klasyfikacji. 18. Klasa obiektów Skrót nazwy kolumny: klasa_obiektow W kolumnie tej wpisywana jest klasa obiektu. Możliwe klasy: miejscowość obiekt fizjograficzny obiekt
Data Quality
Dane zostały opracowane na podstawie dotychczas wydanych tomów AHP.
Extent
  • x0: -180.0
  • x1: 180.0
  • y0: -90.0
  • y1: 90.0
Spatial Reference System Identifier
4326
Keywords
no keywords
Category
Localities
Regions
Poland